‫پي ډي آئي د ځمکو مالتړ سیسټمونه) پي ډي آئي (د صادراتو لپاره د ولسمشر “ای” جایزه ترلاسه کوي

یوازې ۴۳ شرکتونو دا معزز عزت په ۲۰۱۸ کې ورکړ شوي وو. کليويلنډ، جون 04 ، 2018 / پي آرنيوزوائر/ د متحده ایاالتو يعني امريکا د سوداګرۍ وزیر، ولبر راس، د پي…

‫پي ډي آئي د ځمکو مالتړ سیسټمونه) پي ډي آئي (د صادراتو لپاره د ولسمشر “ای” جایزه ترلاسه کوي

یوازې ۴۳ شرکتونو دا معزز عزت په ۲۰۱۸ کې ورکړ شوي وو. کليويلنډ، جون 04 ، 2018 / پي آرنيوزوائر/ د متحده ایاالتو يعني امريکا د سوداګرۍ وزیر، ولبر راس، د پي…